Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Trend Reversal Patterns

The very important point in trading is your understanding of the moment when the tendency has become weak and is going to reverse. The reversal signal will be the breakout of the trend line. You need to understand if this signal is true and what a target price will be after the breakout. The reversal price formations can answer this question.

The reversal pattern is the price movement signalizing the tendency has become weak and is going to change its direction. Usually the reversal patterns appear at the maximums or minimums of the price chart. We know some reversal patterns and their properties.

Let us start studying the reversal patterns with a double bottom and a double top. These formations appear at the strong levels when the price chart reaches them, cannot break out after two attempts and then reverse.

As we see on the picture both formations look like usual and upturned letter “W”. Using this formation you can start trading after the price breaks out of the resistance line at the double bottom or the support line at the double top. After breakout of these strong lines you can expect the movement distance equal to the biggest formation height. Usually tops or bottoms of the formations are at the same level but sometimes there may be exceptions to the rule.

The other reversal patterns are a triple top and a triple bottom. These formations have the same principles as the double top and bottom.

As in the case of the double tops and bottoms a trading signal appears after the breakout of their strong levels. The price will move the distance equal to the biggest part of the formation.

The next formation indicating the tendency reversal is head & shoulders. The head & shoulders formation reminds a man shrugging his shoulders. This formation is one of the strongest reversal signals and very popular among the traders. The head & shoulders formation tells that the bullish tendency is changing into the bearish one.

The model is formed of tops with different size and the middle top is the highest one. It is a head. The formation has minimum two shoulders but sometimes can have more shoulders on both sides. The line connecting minimums A and B is called as a neckline and is the base-line. We usually see an ascending neckline on the uptrend and a descending neckline on the downtrend. After its breakout the price can reverse to point C to confirm the neckline. When the neckline is confirmed we can consider that a price pattern has been formed. After breakout the price generally moves a distance equal to the head height. You can open a deal at the breakout point or point C. The upturned head & shoulders formation tells that the bearish tendency has changed to the bullish tendency. It works on the same but mirroring principles.

The rarest reversal formation is a diamond (rhomb) price pattern. It looks like two triangles connected at their bases. This rare formation is a strong reversal signal.

After breakout the price chart moves in the direction opposite to a price movement at entry of the diamond formation.

The price target is usually the same as the formation height or the distance which price moved to reach the diamond pattern. As this price pattern is rare its appearance on the chart will be strongly pronounced and easy to identify.

As we see on the picture, after the breakout of the diamond formation the descending tendency changed into the ascending tendency. So the work with the technical analysis patterns is mostly subjective as the trader decides for himself what a price formation he sees. With gaining an experience the trader will filter the formations which are not the price chart patterns. We recommend to fresh traders not to search price patterns where they do not appear. The more salient the price formation is the more chances the price will move as expected.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.