Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Candlestick Analysis

Looking at Japanese candlestick chart you can ask a question why this chart looks like this – black and white rectangles on the field. The idea of this chart came from Japan of the 18th century where the biggest rice traders used candles to see the rice price change. When the price had been changed traders took a new candle and cut it. So the rest piece of the candle was equal to the current price and they put it in the candles raw. The traders studied the candles and found the patterns which helped them to forecast the future rice price. Later in the early 90’s of the 20th century this chart was used by the brokers and Japanese rice traders’ knowledge was integrated into the modern exchange market. In this way the candlestick analysis appeared. The candlestick analysis uses different combinations of Japanese candlesticks to foresee the future price movement.

The candlestick bars are rectangles with the upper and lower lines so they look like the real candles. The rectangle is called as a candlestick real body and the lines are called as its shadows.

The candlestick bars

These rectangles include the following data:

• The open price is a price at the beginning of the interval;

• The high price is a maximum price during this interval;

• The low price is a minimum price during this interval;

• The close price is a price at the end of the interval.

So the candlestick is formed using four prices fixed in a definite time period.

The candlestick analysis

There are two types of candlesticks:

1. Bullish candlestick shows the price growth and an opening price is lower than a closing price;

2. Bearish candlestick shows the price fall and an opening price is higher than a closing price.

Bullish and bearish candlestick

Besides the basic candlesticks there are also the squat candlesticks with the real bodies 3-4 times smaller than their shadows.

Squat candlesticks

The squat candlestick tells that the market movement became slow and will reverse soon – the movement is not strong to continue and the candlestick real body is small but shadows are long because of the attempts to continue the movement in the market. If you see such a candlestick on the chart you should prepare for the current tendency reversal.

There is another candlestick pattern – the engulfing pattern which also gives the reversal signals. The engulfing pattern is the moment when a new candlestick appears and it is bigger than the previous one and has a reversal direction. You can see the example as follows:

Engulfing pattern

This candlestick signalizes about the soonest tendency reversal.

When analyzing the candlestick chart you should consider a real body, size and form of the candlestick that help you to foresee the market situation. You can start analyzing the candlestick only after its formation, i. e. when the interval ends. So you can receive the true signal and use it correctly. The candlesticks also give us the signals when their real bodies penetrate the strong levels.

The strong level penetration is a moment when the candlestick real body has broken this level and closed behind it. On the chart it looks as follows:

This candlestick signalizes soonest tendency reversal

If at least the 2/3 of the candlestick body has crossed the line it will be the strong signal of the strength level penetration.

Signal of the strength level penetration

When we see this signal we can expect the further price movement outside of this level.

But you should always remember about a signal confirmation when working with the candlestick analysis. The signal confirmation will be the next candlestick moving in the signal direction. So if you see the candlestick closed behind the strength level you should wait for the next candlestick with the same direction. Or you will receive a false penetration.

False penetration

As we see on the picture if there is no strong signal you should always wait for the confirmation. The candlestick analysis is simple in use and if you remember its basic rules you will be able to foresee the future price movement.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.